ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แบบตอบรับสนับสนุนงบประมาณร่วม TREC12
ที่พักแนะนำ ใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร TREC12
TREC12_Template SGtech
แจ้งปรับปรุงถนนบริเวณประตู1 ให้ใช้ทาง เข้า-ออก ทางประตู2
ผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาอัพโหลด Slip ในระบบ พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ที่จะออกใบเสร็จ

 ประกาศ

กำหนดการในการส่งบทความ
เปิดรับบทความ                        :        15 พฤษภาคม – 23 กันยายน 2562
ประกาศผลพิจารณาบทความ   :         9 ตุลาคม 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์          :        15 ตุลาคม 2562

กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก อันเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานและราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สำคัญจากปัญหาดังกล่าวคือความมั่นคงทางด้านการจัดหาพลังงาน ขณะเดียวกันการใช้พลังงานที่สูงขึ้นก็ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Green House Effects) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น อาทิพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการนำมาใช้เป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Energy) อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น

          วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงร่วมมือกับ “สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่าง วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต ที่ศึกษาในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางสู่ชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาฯ

        1.เพื่อให้นักวิชาการ และนักพลังงานชุมชนได้นำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

        2.เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา

        3.เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐบาล องค์กรภาคประชาชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        4.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการงานด้านพลังงานทดแทนสู่ชุ่มชน โดยตระหนักถึงการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างบูรณาการ

สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย

1.ไฟฟ้าชุมชน
2.เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
3.สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
4.นวัตกรรมด้านพลังงาน
5.การบริหารจัดการพลังงาน
6.การออกแบบและจำลองการทำงานด้านพลังงาน
7.การจัดการพลังงานชุมชนด้วยสมาร์ตเทคโนโลยี

ผู้สนับสนุน

 ติดต่อสอบถาม

นางสาว อันธิกา  เพชรี    ผู้ประสานงาน
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร : 055-963180 , 084-6203442
E-mail : trec12th@gmail.com , antikaph@nu.ac.th

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวกิจกรรม