การประชุมร่วมกันของ TREC12th Working Group

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะทำงานการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือเรื่องสถานที่จัดงาน การประชาสัมพันธ์ และหัวข้ออื่นๆ ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร