แนวปฏิบัติการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

 แนวปฏิบัติการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

ให้ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการเตรียม Power point มาทั้งรูปแบบ  .ppt  และ  .pdf  เพื่อป้องกันในกรณีเปิดไฟล์  .pptx  แล้วตัวหนังสือคาดเคลื่อน