สาขาวิจัย ภาคโปสเตอร์และบรรยาย

 สาขาวิจัย ภาคโปสเตอร์และบรรยาย

1.ไฟฟ้าชุมชน
2.เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
3.สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
4.นวัตกรรมด้านพลังงาน
5.การบริหารจัดการพลังงาน
6.การออกแบบและจำลองการทำงานด้านพลังงาน
7.การจัดการพลังงานชุมชนด้วยสมาร์ตเทคโนโลยี