กำหนดการ

 กำหนดการ

กำหนดการในการส่งบทความ

เปิดรับบทความ          :          15 พฤษภาคม – 23 กันยายน 2562
ประกาศผลพิจารณาบทความ          :          9 ตุลาคม 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์          :          15 ตุลาคม 2562

กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (ฉบับร่าง)

ดาวน์โหลดกำหนดการ trec12 ที่นี่