ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม

นางสาว อันธิกา  เพชรี    ผู้ประสานงาน

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทร : 055-963180 , 084-6203442

E-mail : trec12th@gmail.com , antikaph@nu.ac.th