สถานที่จัดงาน

 สถานที่จัดงาน

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

SCHOOL OF RENEWABLE ENERGY AND SMART GRID TECHNOLOGY
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel.Fax. 055-963180, 055-963182
E-mail : sgtech@nu.ac.th

แจ้งปรับปรุงถนนบริเวณประตู1 ให้ใช้ทาง เข้า-ออก ทางประตู2 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึง 27 พฤศจิกายน 2562