ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน

 ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน(พร้อมชำระเงิน)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

1.กรณีเป็นสมาชิกของสมาคม

2.กรณีไม่เป็นสมาชิกของสมาคม

3.ผู้เข้าร่วมไม่เสนองานวิจัย